Aktuality

 • V roce 2017 pokračujeme v testování křemíkových senzorů ALPIDE na vliv akumulované totální ionizační dávky. V první půli roku byla provedena v této souvislosti na cyklotronu U-120M v Řeži série ozařování (19.1., 2.3., 10.4., 4.5., 15.6.), přičemž akumulovaná totální ionizační dávka přesáhla 1 Mrad. Velkou část dat z těchto testů analyzoval Artem Isakov z Národní Výzkumné Tomské Polytechnické Univerzity ve své diplomové práci Investigation of silicon pixel sensors for the ALICE Inner Tracking System upgrade project, kterou vedl jako školitel specialista dr. Filip Křížek. Zmíněná diplomová práce byla úspěšně obhájena dne 15.6.

  Ve spolupráci s kolegy z CERN byl dne 14.6 na cyklotronu U-120M poprvé testován jeden segment nově budovaného vnitřního dráhového detektoru pro experiment ALICE. Segment byl osazen devíti ALPIDE senzory a vykazoval předpokládané chování. Zároveň se věnujeme i testování prototypu vyčítací jednotky pro budovaný vnitřní dráhový detektor. V první půli roku byl tento prototyp testován na cyklotronu U-120M ve dvou kampaních 22.-24.5. a 19.6.-20.6. Z nabraných dat bude publikován článek v rámci konference NSREC-2017.

  Na jaře 2017 podal ing. Tomáš Vaňát k obhajobě na FIT ČVUT disertační práci na téma Physical Fault Injection and Monitoring Methods for Programmable Devices. Práce obdržela od všech oponentů kladné posudky a bude obhajována na FIT ČVUT dne 25.7.


 • Od 15.6.2017 se do realizačního týmu zapojil nový doktorand, Ing. Jan Vaněk, který bude studovat produkci těžkých kvarků v jádro-jaderných srážkách na experimentu STAR.

 • Ve dnech 12.6.-13.6.2017 na FJFI ČVUT v Praze úspěšně obhájili své diplomové práce studenti Miroslav Šaur a Martin Kocmánek, kteří se zabývají studiem extrémního stavu hmoty v Cu+Au a Au+Au srážkách pomocí tvrdých sond v experimentu STAR na urychlovači RHIC. M. Šaur pracoval pod vedením dr. Pavola Federiče a M. Kocmánek pod vedením dr. J. Bielčíkové.

 • 12.6.2017 přednesl dr. F. Křížek prezentaci shrnující hlavní aktivity týmu ÚJF účastnícího se studia extrémních stavů jaderné hmoty na experimentu ALICE a STAR při příležitosti návštěvy komise pro jadernou fyziku „Nuclear Physics Board“ Evropské fyzikální společnosti v budově ÚJF v Řeži.

Plánované akce

 • 11.07.2017 proběhne pravidelná schůzka týmu.


 • Uskutečněné akce

 • Bývalý diplomant, nyní doktoran v IHEP Peking, Miroslav Šaur přednesl 12. června 2018 na poradě skupiny přednášku Experimental progress and prospect on Charm CPV search.

 • Dne 26.6.2017 proběhla schůzka realizačního týmu, během které proběhla diskuse výsledků a nácvik přednášek na regionální kolaborační poradu experimentu STAR, která se koná ve dnech 27.-29.6. 2017 na Technické univerzitě ve Varšavě. Za náš tým se tohoto mítinku aktivně účastní doc. M. Šumbera, dr. Pavol Federič, doktorand Ing. M. Šimko a studenti M. Kocmánek a M. Šaur.

 • Na pravidelné schůzce dne 6.6.2017 proběhla diskuse výsledků a nácvik přednášek k Mgr. státnicím studentů M. Kocmánka a M. Šaura. Dr. F. Křížek dále diskutoval a přednesl připravovanou přednášku při příležitosti návštěvy komise pro jadernou fyziku „Nuclear Physics Board“ Evropské fyzikální společnosti v ÚJF.

 • 28.3.2017: v rámci pravidelné schůzky realizačního týmu byly diskutovány výsledky fyzikální analýzy produkce D mesonů v proton-protonových srážkách (dr. P. Federič), pokroky v monitorování kvality dat z Run14 experimentu STAR (M. Kocmánek, dr. P. Federič) a diskutována příprava článku za kolaboraci ALICE týkající se produkce podivných částic v jetech v Pb+Pb srážkách na urychlovači LHC v CERN (dr. V. Kučera)

 • Dne 3.1.2017 proběhla pravidelná schůzka týmu, na které byly mj. diskutovány výsledky připravené na mezinárodní konferenci Quark Matter 2017, kde byl náš tým aktivně reprezentován dr. F. Křížkem, který přednesl přednášku za kolaboraci ALICE a studentem M. Šaurem, který prezentoval poster za kolaboraci STAR.

 • 8.12.2016 přednesl Mgr. Pavol Federič, Ph.D. celoústavní seminář ÚJF na téma: “Heavy flavor measurements at the STAR experiment”.

 • 6.12.2016 se konala pravidelná schůzka realizačního týmu, na které vystoupili s příspěvkem postdoktorand Mgr. Pavol Federič, Ph.D. a jeho diplomant Bc. Miroslav Šaur a diskutovali produkci D mezonů v pp a Cu+Au srážkách v experimentu STAR.

 • 2.12.2016 proběhl další z řady společných seminářů ÚJF AV ČR a ČVUT v Praze, na kterém vystoupili s následujícími příspěvky:
  1. Monika Kofarago (Wigner Institute, Budapešť, host ÚJF): „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“.
  2. doc. Boris Tomášik (FJFI ČVUT): „Clusters and higher moments of proton number fluctuations“

 • 1.12.2016 přednesla Monika Kofarago (host naší skupiny) celoústavní seminář na téma seminář „Upgrade of the Inner Tracking System of ALICE“.

 • 29.11.2016 se v rámci pracovní schůzky týmu konala přednáška Mgr. Pavola Federiče, Ph.D. na téma produkce D mezonů v pp srážkách v experimentu STAR a doktoranda Mgr. D. Makatuna na konferenci IEEE SSCI 2016 v Řecku.

 • archiv akcí

   
  Akce, novinky a aktuality

  Základní údaje o projektu

  Cíl projektu

  Publicita projektu

  Personální obsazení projektu

  Dokumenty ke stažení

  Studijní materiály

  Spolupracující instituce