Informace o analýzách historických a uměleckých předmětů


V oddělení jaderné spektroskopie jsou již po mnoho let prováděna stanovení prvkového složení vzácných předmětů historického nebo uměleckého charakteru. Velmi rozsáhlé programy byly uskutečněny zejména ve společných projektech s Archeologickým ústavem AV ČR. Tyto projekty byly podporovány Grantovou agenturou AV ČR a Grantovou agenturou České republiky. Kromě toho se skupina zúčastnila analytických prací na rozsáhlém projektu nadace firmy Volkswagen, zaměřeném na výzkum získávání a využití zlata v pravěku na českém a bavorském území. V současnosti se dokončují a vyhodnocují analýzy stříbrných perských mincí z 3. -7.st. pro grant Náprstkova muzea.J.Frána - A.Maštalka: Röntgenfluoreszenzanalyse von frühmittelalterlichen Bronzen aus Böhmen und Mähren (In: Ed. F.Daim: Awaren Forschungen), Institut für Ur- und Frühgeschichte, Wien, 1992, 779-802

J.Frána - L.Jiráň - A.Maštalka - V.Moucha: Artifacts of Copper and Copper Alloys I. Památky archeologické - Supplementum 3, Praha 1995, 125-296 (grant AV ČR)

J.Frána - L.Jiráň - V.Moucha - P.Sankot: Artifacts of Copper and Copper Alloys II. Památky archeologické - Supplementum 8, Praha 1997, 1-220, (grant GA ČR)

Das prähistorische Gold in Bayern, Böhmen und Mähren (Ed.G.Lehrberger - R.Gebhard -J.Hrala), Památky archeologické - Supplementum 7 (3 svazky), Praha, 1997 (grant Volkswagen Stiftung, Hannover)

J.Frána: Metallanalysen der germanischen und römischen Gegenstände aus Dobřichov-Pičhora (In: E.Droberjar: Dobřichov-Pičhora. Ein Gräberfeld der älteren römischen Kaiserzeit in Böhmen, Praha, 1999 (grant GA ČR), 185-194


Dosavadní studie pokryly velmi široká prehistorická období od kultury únětické až po období avarsko-slovanské. Bylo prozkoumáno několik tisíc zbraní, užitkových i ozdobných předmětů a určen charakter slitin, ze kterých byly vyrobeny. Studie vyústily do vypracování několika monografických publikací. Kromě toho byly poskytovány okamžité informace o charakteru předmětů nalezených při záchraných archeologických výzkumech.


Účel prací

Prováděné práce mají význam:

  • pro poznání vývoje metalurgie;
  • řemeslné práce v minulosti;
  • značně přispívají k záchraně a uchování předmětů v současnosti, neboť jsou významným přínosem při restaurování a konzervaci vzácných nálezů.

Pro analýzy jsou využívány:

  • rentgenfluorescenční analýza s radioizotopovým budícím zdrojem (nedestruktivní metoda, citlivost cca 0,1%);
  • neutronová aktivační analýza (odběr nepatrného vzorku o hmotnosti do 5 mg, citlivost některých prvků až 0,0001%).


Kontakt e-mail: frana@ujf.cas.cz